نقش عوامل درونزا و برون زا در توسعه چشم انداز بندر تاریخی سیراف

نتیجه تصویری برای مقالات

 

قدیمیترین مراکز تمدن بشری در کناره رودخانهها و سواحل دریاها استقرار یافتهاند از این حیث خلیج
فارس و سواحل آن در قرون نخستین اسلامی ازشکوفایی و اعتبارویژه ای برخوردار گشت، که آن را تبدیل به
کانون اصلی مبادلات بین شرق و غرب ساخته بود. در این رهگذر بندر تاریخی سیراف در قرن چهارم هجری
بزرگترین بندر بازرگانی خلیج فارس و فعالترین بندر مشرق زمین و دروازهی چین به دلیل موقعیت مساعد
جغرافیایی، پیشرفت دریانوردی و کشتیرانی و برخورداری از دریانوردان و بازرگانان مشهور و مجرب و
قرارگرفتن در مسیر تجارت دریایی از موقعیت ممتاز تجاری و اقتصادی برخوردار بوده است. بنابراین با توجه
به اینکه سواحل دارای ویزگیهای فرهنگی و بصری منحصر به فرد هستند و به سختی قابل درک
میباشند، و اینکه تا چه اندازه انسان در تکامل چشمانداز این ساحل نقش غالب داشته و یا ارزشها و عوامل
دیگر به چه میزان مسلط بوده، موضوعی است که در این مقاله.تحت عنوان شناخت عوامل موثر برونزا و
درون زا در تکامل و شکوفایی شهر تاریخی و بندری سیراف مورد مطالعه قرار گرفته است.

دانلود فایل :