ارسال نگارش ۲۰٫۱ دانا متوسطه دوم

 

آخرین تغییرات موجود در نگارش  ۲۰٫۱ (۹۶۰۶۱۵)

  • ·       رفع مشکلات گزارش شده
  • ·       اضافه شدن فرم ثبت نام پایه دهم در بخش سازماندهی و ثبت نام

 

نگارش ۲۰٫۱ دانا متوسطه دوم