ارسال نگارش ۱۰٫۱۳ سیستم مدارس متوسطه اول(راهنمایی)

در این نگارش امکان ثبت نمرات تعیین رشه در قسمت ورود نمرات انفرادی اضافه شده است .

 

 

 

دریافت فایل نگارش ۱۰٫۱۳ متوسطه اول